Fiziki (Islak İmzalı) Hasta Kabul / Hasta Yatış-Çıkış Açık Rıza Metinleri

Sevgili Hastamız,

Tarafınıza sunulan İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında hastanemize giriş için veri sorumlusu sıfatıyla Batı Hastanesi tarafından yapılmaktadır.

Sizlere en iyi hizmeti verebilmek, hasta takip, muayene ve bakım süreçlerinizi en iyi şekilde yürütebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz. İşbu bilgilendirmede, Hasta Giriş Formlarında ve hastanemizde yaptığınız işlemler sırasında bizlerle paylaştığınız kişisel verileriniz ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Hastanemizle paylaştığınız kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, hiçbir koşulda sosyal medyada veya herkese açık diğer mecralarda paylaşılmamaktadır.

 1. Hastanemizce İşlenen Kişisel Verileriniz
 • Kimlik Verileriniz: Hasta adı soyadı, Hasta TC kimlik numarası, {Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası}, medeni hal, Cinsiyet, Doğum tarihi, yeni tip kimlik vermeniz halinde uyruk, eski tip kimlik vermeniz halinde anne ve baba adı ile doğum yeri

(Kimliklerinizin yalnızca ön yüzünün fotokopisi çekilerek saklanmaktadır.)

 • Sahip olduğunuz sigorta güvencesine ait veriler,
 • İletişim: Cep telefonu, E-posta adresi, Adres
 • Ödeme makbuzları
 • Hasta mahremiyeti gözetilmek kaydıyla Çalışan Güvenliği Genelgesi hükümleri sebebiyle kamera kayıtları
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (teşhis, tedavi, muayene için alınan fotoğraf ve video kayıtları)

Yukarıda belirtilen Hasta Giriş Formları ve hastanemizde yaptığınız işlemler sırasında vereceğiniz kişisel verileriniz, hastanemize kaydınızın açılması için yapılacak işlemlerin yürütülmesi ve size en iyi sağlık hizmetini sunmak amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Kanunlarda öngörülmesi (3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Ayrıca hastane girişinde bulunan Danışma bölümünde vermiş olduğunuz isim soyisim ve iletişim bilgileriniz, açık rızanız olması halinde, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ileti tercihleriniz doğrultusunda bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
 • Hastaneye gelmenize sebep olan şikâyetiniz,
 • Muayene olmak istediğiniz sağlık birimi
 • Sağlık bilgileriniz (kronik hastalıklarınız, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, tıbbi geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, göz retina çekimleri, tıbbi değerler, tahlil sonuçları, alerjiler, kronik hastalık, yapay diş, sallanan diş, aşı karnesi, akut veya kronik enfeksiyon hastalığı, hamilelik bilgisi, her türlü test sonucu ve sağlık bilgisi olarak değerlendirilebilecek her türlü bilginiz)

Yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz, tarafınıza sunulacak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla;

Açık rızanıza istinaden; kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili Sağlık Mevzuatı) amacıyla hastane personelimiz tarafından  işlenmekte;
Açık rıza gerektirmeyen hallerden olan; koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altındaki  doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sır saklamakla yükümlü diğer sağlık görevlilerimiz tarafından işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi

Hastanemizde yaptığınız işlemler sırasında sözlü ve yazılı olarak verdiğiniz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (tıbbi geçmiş bilgisi, hastalık raporları, reçeteler, tahlil, test ve laboratuvar sonuçları, beyanlar, doldurmuş olduğunuz onam formları, kamera kayıtları)  veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 • Hastanemize kayıt işlemlerini yapabilmek ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz amaçlarıyla, Kanunlarda öngörülmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle, SGK Medula Sistemine ve Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemlere girilmek suretiyle ve yasal olarak talep edilmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz, Sağlık sigortanızı kullanabilmeniz ve sigorta işlemlerinizin tamamlanması amacıyla, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kurulması ve korunması için gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle sözleşmenizin bulunduğu Sigorta Şirketine aktarılabilecektir.
 • Ayrıca, İşlemlerinize ilişkin bir ihtilaf doğması halinde bu ihtilafa ilişkin bilgi ve belge temin etmek, hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması için gerekli olması hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz, ‘’Avukatlar’’;  ödeme ve fatura gibi yükümlülüklerle ilgili işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla “mali müşavirler”  ile paylaşılabilecektir.
 • Sağlık hizmetleri için destekleyici hizmetlerin alınabilmesi amacıyla, (örneğin bazı tetkik ve testlerin yapılabilmesi) veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak sağlık laboratuvarları ile paylaşılabilecektir.
 • Ayrıca hastane girişinde bulunan Danışma bölümünde vermiş olduğunuz isim soyisim ve iletişim bilgileriniz, açık rızanız olması halinde, ileti tercihleriniz doğrultusunda bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesi amacıyla işlenecek ve müşteri ilişkilerini yürütmek için yazılım hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve İYS A.Ş ile paylaşılacaktır.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 • Yukarıda sayılan özel nitelikli verileriniz, tarafınıza sunulacak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, tedavinizde görevli sağlık personelinin size tedavi sunabilmesi amaçlarıyla; koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak SGK Medula Sistemine ve Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemlere ve ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları’’ ile paylaşılabilecektir.
 • Sağlık verileriniz, Hastane kayıt işlemlerinde özel sağlık sigortanızı kullanmak istediğinizi belirtmeniz halinde, Sağlık sigortanızı kullanabilmeniz ve sigorta işlemlerinizin tamamlanması amacıyla, açık rızanıza istinaden sözleşmenizin bulunduğu ‘’Sigorta Şirketine’’ aktarılabilecektir.
 • Avukatlarınız tarafından belge talep edilmesi halinde, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 10.maddesine göre vekaletnamesinden özel yetki bulunan ‘’Avukatlarınızla ve kanuni temsilcilerinizle’’ açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir.
 • Sağlık hizmetleri için destekleyici hizmetlerin alınabilmesi için (örneğin bazı tetkik ve testlerin yapılabilmesi) koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak ve bu amaçlarla sağlık laboratuvarları ile paylaşılabilecektir.
 1. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda Veri sorumlusu Unvan: Özel Batı Hastanesi

Mersis No: 0608038534100019

E-posta adresi: info@batihastanesi.com

Fiziki Posta adresi: Diclekent Mah. Kayapınar Cad. No:80 Kayapınar/Diyarbakır

Aşağıda ticari elektronik ileti tercihlerinizi belirten form  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Batı Hastanesi Şirketi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili açık rıza ve ticari ileti tercihlerinizi almak için sunulmaktadır.

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Batı Hastanesi Şirketi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır. Lütfen açık rızanızın alınmasını gerektiren aşağıdaki kişisel verileriniz ile ilgili tercihinizi belirleyiniz.

ÜST