Personel Aday Adayları Aydınlatma Metinleri

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  Özel Batı Hastanesi(Hastane) Şirketi tarafından yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Veri Envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda belirtilen şekillerde KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak KVKK 5. maddesine göre işlenmektedir.

Kimlik (ad soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet, T.C. Kimlik No), Askerlik Durumu (Askerliğini yapıp yapmadığı, terhis tarih bilgisi), Finans (ücret beklentisi, diğer çalıştığı işyerlerinde aldığı ücreti), İletişim (adres, e-posta adresi, telefon no), Mesleki Deneyim (özgeçmiş, öğrenim bilgileri, iş tecrübesi, ayrılış nedeni, yabancı dil bilgisi, bilgisayar, katıldığı eğitimler kurslar,)KPSS puanı, Fotoğraf, Çalışma şartlarına uygunluk (başvurduğunuz pozisyon) ve Şirketimizde Çalışan Personelden size referans olan kişilerin bilgisi

Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları, Kişisel Veri Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda da gösterildiği üzere, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

“Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Ücret Politikasının Yürütülmesi”

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile paylaştığınız özgeçmişler, özlük dosyası işlemleriniz, işyeri politika ve prosedürlerimizin yürütülmesi için gerekli olan yöntemler ve iş bulma siteleri tarafından Şirketimiz ile paylaşılan bilgiler aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenmesi̇ni̇n Hukuki̇ Sebepleri̇: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

Kanunlarda öngörülmesi (İş Kanunu, Sosyal Si̇gortalar Ve Genel Sağlık Si̇gortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve tüm ilgili mevzuat), İş Sözleşmesi imzalanması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (iş başvurunuzun değerlendirilmesi, size uygun pozisyonun sağlanması gibi nedenler), Veri sorumlusunun meşru menfaati

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n Aktarılması: Kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı grupları ile Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şartlar altında ve şekilde aktarılabilecektir.

  • Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; sağlık verileriniz ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir. Örneğin SGK, İşkur

Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile iletebilirsiniz.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ: Üçüncü bir kişinin kişisel verisini referans olarak Şirketimize verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Şirketimize aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi, aktarılması hakkında bilgilendirildim.

ÜST