Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sevgili Hastamız,

Tarafınıza sunulan İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında hastanemize giriş için veri sorumlusu sıfatıyla  LAZER GÖZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK TIBBİ ÜRÜNLERİ İLAÇ MEDİKAL İNŞ GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ (‘’Hastane’’) tarafından yapılmaktadır. 

Hastanemizde hizmet almak isteyen kişilerden öncelikle Ad, Soyad ve cep telefonu sorulmakta ve fiziki teması kağıt ortamında yapılan işlemleri azaltmak amacıyla, KVKK kapsamında açık rıza tercihleri kod sistemi ile alınmaktadır. KVKK kapsamında açık rıza vereceğiniz hususlar için cep telefonunuza gelen kodları görevlilerimize söyleyebilirsiniz. Açık rıza vermediğiniz hususlarda Görevlilere kod söylemenize gerek yoktur. SMS ile gönderilen bağlantıları açamadığınız durumlarda görevlilerimizden aydınlatma ve açık rıza metinlerinin basılı versiyonlarını isteyebilirsiniz. 

 1. Hastanemizce İşlenen Kişisel Verileriniz, Amacı ve Hukuki Sebebi
  • Kimlik Verileriniz: Hasta adı soyadı, Hasta TC kimlik numarası, {Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası}, medeni hal, Cinsiyet, Doğum tarihi, yeni tip kimlik vermeniz halinde uyruk, eski tip kimlik vermeniz halinde anne ve baba adı ile doğum yeri (Kimliklerinizin yalnızca ön yüzünün fotokopisi çekilerek saklanmaktadır.), Sahip olduğunuz sigorta güvencesine ait veriler, İletişim: Cep telefonu, E-posta adresi , Adres, Ödeme makbuzları, Hasta mahremiyeti gözetilmek kaydıyla Çalışan Güvenliği Genelgesi hükümleri sebebiyle kamera kayıtları, Görsel ve işitsel kayıtlar (teşhis, tedavi, muayene için alınan fotoğraf ve video kayıtları)
   Yukarıda belirtilen Hasta Giriş Formları ve hastanemizde yaptığınız işlemler sırasında vereceğiniz kişisel verileriniz, hastanemize kaydınızın açılması için yapılacak işlemlerin yürütülmesi ve size en iyi sağlık hizmetini sunmak amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Kanunlarda öngörülmesi (3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

   Ayrıca hastane girişinde bulunan Danışma bölümünde vermiş olduğunuz isim soyisim ve iletişim bilgileriniz, açık rızanız olması halinde, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ileti tercihleriniz ve açık rızanız doğrultusunda bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

 2. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
  • Sağlık bilgileriniz (Hastaneye gelmenize sebep olan şikayetiniz, Muayene olmak istediğiniz sağlık birimi, kronik hastalıklarınız, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, tıbbi geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, tıbbi çekimler, tıbbi değerler, tahlil sonuçları, alerjiler, kronik hastalık, aşı bilgileri, her türlü test sonucu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teşhis ve tedavinin gerektirdiği sağlık bilgisi olarak değerlendirilebilecek her türlü bilginiz) Yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz, tarafınıza sunulacak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; KVKK 6/3 maddesi uyarınca, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altındaki  doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sır saklamakla yükümlü diğer Hastane personellerimiz tarafından işlenmektedir.
 3. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi
  • Hastanemizde yaptığınız işlemler sırasında sözlü ve yazılı olarak verdiğiniz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (tibbi geçmiş bilgisi, hastalık raporları, reçeteler, tahlil, test ve laboratuvar sonuçları, beyanlar, doldurmuş olduğunuz onam formları, kamera kayıtları, Otomasyon sistemlerinden elde edilen veriler)  veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
 4. Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
   Kişisel Verileriniz, Hastanemize kayıt işlemlerini yapabilmek ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz amaçlarıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2 uyarınca Kanunlarda öngörülmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle, SGK Medula Sistemine ve Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemlere girilmek suretiyle ve yasal olarak talep edilmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve gerekli durumlarda Yargı Makamlarına aktarılabilecektir. Sağlık verileriniz, tarafınıza sunulacak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, KVKK m.6/3 uyarınca; tedavinizde görevli sağlık personelinin size tedavi sunabilmesi amaçlarıyla; koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak SGK Medula Sistemi ile ve Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi ile, Yargı Makamları ve ‘’Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları’’ ile paylaşılabilecektir.
  • Sağlık Sigorta Şirketleri
   Kişisel verileriniz, Özel Sağlık sigortanızı kullanabilmeniz ve sigorta işlemlerinizin tamamlanması amacıyla, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kurulması ve korunması için gerekli olması hukuki sebepleriyle sözleşmenizin bulunduğu Sigorta Şirketine aktarılacaktır. Sağlık verileriniz, Hastane kayıt işlemlerinde özel sağlık sigortanızı kullanmak istediğinizi belirtmeniz halinde, Sağlık sigortanızı kullanabilmeniz ve sigorta işlemlerinizin tamamlanması amacıyla, açık rızanıza istinaden sözleşmenizin bulunduğu ‘’Sigorta Şirketine’’ aktarılacaktır.
  • Avukat ve Mali Müşavirler
   Kişisel Verileriniz, İşlemlerinize ilişkin bir ihtilaf doğması halinde bu ihtilafa ilişkin bilgi ve belge temin etmek, hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek  amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması için gerekli olması hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz, ‘’Avukatlar’’; müşteri işlem ve muhasebesel dökümanlar için gereken kişisel verileriniz, ödeme ve fatura gibi yükümlülüklerle ilgili işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla “mali müşavirler”  ile paylaşılabilecektir. 
  • Sağlık Verileriniz
   Tedavi sürecine ve hizmet alınmasına ilişkin hukuki işlemler için gerekmesi, bir ihtilaf doğması veya ihtilafa ilişkin bilgi ve belge temin etmek, hukuki süreçlere başvurabilmek ve hukuki süreçleri takip edebilmek  amacıyla  açık rızanıza dayanarak hukuk hizmeti aldığımız Avukatlar ile paylaşılabilecektir. Avukatlarınız tarafından belge talep edilmesi halinde, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 10.maddesine göre vekaletnamesinden özel yetki bulunan ‘’Avukatlarınızla ve kanuni temsilcilerinizle’’ açık rızanıza istinaden paylaşılabilecektir. Açık rızanız olması durumunda, bu rıza, özel yetki bulunan vekaletnameniz doğrultusunda temin edilmiş olacaktır.
  • Sağlık Laboratuvarları ve Kuruluşları
   Kişisel Verileriniz, sağlık hizmetleri için destekleyici hizmetlerin alınabilmesi amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2 uyarınca (örneğin bazı tetkik ve testlerin yapılabilmesi) bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması  hukuki sebebine dayanarak sağlık laboratuvarları ile paylaşılabilecektir.  Sağlık hizmetleri için destekleyici hizmetlerin alınabilmesi için (örneğin bazı tetkik ve testlerin yapılabilmesi) KVKK 6/3 maddesi uyarınca koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayalı olarak  ve bu amaçlarla sağlık laboratuvarları ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
  • Ticari İleti Hizmet Tedarikçileri
   Ayrıca hastane girişinde bulunan Danışma bölümünde vermiş olduğunuz isim soyisim ve iletişim bilgileriniz, açık rızanız olması halinde, ileti tercihleriniz doğrultusunda bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesi amacıyla işlenecek ve müşteri ilişkilerini yürütmek için yazılım hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ileti yönetim sistemi ile paylaşılacaktır.
 5. Haklarınız
  Veri sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK 11. maddede bulunan haklara sahipsiniz
 6. Veri sorumlusuna Başvuru
  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  iletebilirsiniz.

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.

Veri sorumlusu Unvan: LAZER GÖZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK TIBBİ ÜRÜNLERİ İLAÇ MEDİKAL İNŞ GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Mersis No: 0608038534100019

E-posta adresi: info@batihastanesi.com

Fiziki Posta adresi: Diclekent Mah. Kayapınar Cad. No:80 Kayapınar/Diyarbakır

ÜST